Geotekniska utredningar

Vi utför geotekniska utredningar för översiktsplaner och detaljplaner, enskilda byggnader, kajer och stödkonstruktioner, vägar, va-ledningar m.m. Bland annat behandlas följande områden:

 • Släntstabilitet med förstärkningsåtgärder
 • Grundläggning och sättningar
 • Geokonstruktioner
 • Grundvattensänkningar
 • Schaktning
 • Markradon

Vi tillhandahåller dessutom konsultationer som:

 • Besiktningar
 • Beställarstöd
 • Entreprenadstöd

Laboratorieundersökningar

I vårt laboratorium utför vi de vanligast förekommande geotekniska laboratorieundersökningarna. Dessa utgörs bl.a. av:

 • Rutinundersökning av störda och ostörda prover
 • Ödometerförsök; CRS, stegvisa och krypförsök
 • Direkta skjuvförsök
 • Siktning

Inmätningar

Vi utför:

 • Geodetiska inmätningar med GPS och totalstation
 • Precisionsavvägning
 • Ekolodningar med single-beamlod och GPS-RTK

Fältundersökningar

Vi utför de vanligaste typerna av geotekniska fältundersökningar. Undersökningarna utförs med bandvagn av typ Geotech 604D och tillhörande sonderings- och provtagningsutrustning. Vi utför följande undersökningar:

 • Geotekniska sonderingar och provtagningar
 • Miljöprovtagningar

Vi utför även olika typer av mätningar i fält:

 • Grundvatten- och portrycksmätningar med loggeravläsning, möjlighet till uthyrning vid t.ex. entreprenader
 • Inklinometermätningar
 • Inmätningar med GPS och totalstation
 • Mätningar med gammaspektrometer för bedömning av radon
TOP